Volby do Parlamentu PS ČR

  • 10.10.2017

 Prokázání totožnosti a státního občanství

Voličské průkazy

Úprava hlasovacího lístku

Způsob hlasování

Hlasován


V obci Věcov volby proběhnou volby v pěti volebních okrscích:

Volební okrsek č. 1 – Jimramovské Pavlovice -  budova lihovaru čp. 14 – klubovna (vstup od komína)

Volební okrsek č. 2 – Míchov – obecní dům čp. 21 – přízemí – bývalá prodejna (Kovárna)                                   

Volební okrsek č. 3. –Věcov – Základní škola ve Věcově čp. 66 – družina (přízemí)                                     

Volební okrsek č. 4 – Odranec + Koníkov – kulturní dům Odranec čp. 6 – klubovna                                             

Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky – kulturní dům Roženecké  Paseky čp.1., sál KD

Prokázání totožnosti a státního občanství – volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.  Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku  a zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. Ve středu 18. října 2017 končí lhůta pro osobní předání žádosti  o vydání voličského průkazu.

Úprava hlasovacího lístku – po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič  na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování – po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky – volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zpět na přehled novinek