Ustanovující zasedání ZO Věcov

  • 26.10.2018


OZNÁMENÍ

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Věcov, které se koná v sobotu 27. října 2018 v 18,00 hodin v hasičské zbrojnici ve Věcově.

 

Obecní úřad Vecov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vecov, svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Vraspírem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích

 

Navržený program: 

1.  Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise

2.  Složení slibu členů zastupitelstva, schválení programu jednání

3.  Volba starosty, místostarosty  a ostatních členů rady

                        a) určení počtu místostarostů

                        b) určení, které funkce budou členové vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

                        c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

                        d) volba starosty

                        e) volba místostarosty

                        f) volba členů rady

4.   Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce

5.   Volba finančního a kontrolního výboru

                        a) určení počtu členů výboru finančního a kontrolního

                        b) volba předsedy finančního a kontrolního výboru

                        c) volba členů finančního a kontrolního výboru

            6.   Příprava voleb osadních výborů

            7.   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva

            8.   Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizace obce Věcov – přeprac.dle MZe

9.   Diskuse, ostatní záležitosti (osadní výbory, kulturní komise, apod..)

10.   Usnesení,  závěr                                              

 

 

 

Ve Věcově dne 17.10.2018

 

………………………

   Zdeněk Vraspír

Zpět na přehled novinek