Povinně zveřejňované informace

  1. Název: OBEC VĚCOV
  2. Důvod a způsob založení: Obec Věcov vznikla v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích
  3. Organizační struktura
  • Zastupitelstvo obce – 15 členů
  • Rada obce – 5 členů
  • Starosta obce
  • Místostarosta obce
  • Finanční výbor obce – 3 členové
  • Kontrolní výbor obce – 3 členové
  • Kulturní komise

       3.1. Zřizované organizace Základní škola a mateřská škola Věcov Obecní knihovna

4. Kontaktní spojení

       4.1. Kontaktní poštovní adresa Obec Věcov, 59244 Věcov 61

       4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 59244 Věcov 61

       4.3. Úřední hodiny

              Pondělí 7:00-12:00 12:30-16:00

              Středa 7:00-12:00  12:30-17:00

              Čtvrtek 7:00-12:00 12:30-14:00

       4.4. Telefonní čísla

              Starosta obce mob. 724 184 759, pevný 566 561 821

              Ekonomka pevný 566 561 821

              Pečovatelská služba pevný 566 562 126

       4.5. Čísla faxu 566 561 821

       4.6. Adresa internetové stránky www.vecov.cz

       4.7. Adresa e-podatelny obec.vecov@tiscali.cz

       4.8. Další elektronické adresy

             ou.vecov@cbox.cz

             ps.vecov@gmail.com

            Datová schránka zrybj3z

5. Případné platby lze poukázat 154520519/0300

6. IČ 00295621

7. DIČ CZ00295621

8. Dokumenty

      8.1. Seznam hlavních dokumentů

             Územní plán obce

             Rozpočtový výhled obce

             Povodňový plán

             Zpráva o přezkoumání obce

      8.2. Rozpočet Rozpočet obce na rok 2016

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Možnosti podání žádosti o informace:

» Ústně: osobně na Obecním úřadě ve Věcově čp. 61 v úředních dnech a v úředních hodinách

» Telefonicky na tel. č.: 566 562 821

» Písemně na adrese: Obec Věcov, 59244 Věcov 61

» Faxem na tel. č.: 566 562 821

» Elektronicky e-mail: obec.vecov@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

» Prostřednictvím datové schránky zrybj3z

Zveřejňování informací:

Obec Věcov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

» na úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu

» na internetové (elektronické) úřední desce

Poskytování informací

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

 skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

 skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí a dalších podání Obec Věcov, 59244 Věcov 61 obec.vecov@tiscali.cz datová schránka zrybj3z

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná rada obce nebo starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce:

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

 Žádost o účasti na vítání občánků

 Přiznání k místnímu poplatku ze psů

 Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.

 Paušální list pro výpočet stočného

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

OBECNÍ ÚŘAD VĚCOV vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti:

- evidence obyvatel

- místních a účelových komunikací na území obce

- obecného nakládání s vodami - malých zdrojů znečištění ovzduší

- povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

- povolování výherních hracích přístrojů

- informačního systému veřejné správy CZECH Point

- vidimace, legalizace, konverze dokumentů

» PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

 Hlášení trvalého pobytu se provádí osobně na obecním úřadě

 Zde je nutné vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který získáte od pracovníka obecního úřadu (je nutné použít originální tiskopis).

 Na zadní straně tiskopisu se vyplňují údaje o vlastníkovi nemovitosti, kam se chce občan přihlásit.

 Majitel nemovitosti musí potvrdit podpisem souhlas s přihlášením do svého domu. Pokud bude přihlašovací lístek podepsán mimo ohlašovnu, musí být podpis úředně ověřený. Proto je nejjednodušší, když se k přihlášení dostaví přihlašovaný i vlastník nemovitosti.

Co musíte mít s sebou?

 Platný občanský průkaz

 Vlastník nemovitosti musí doložit vlastnictví pomocí výpisu z katastru nemovitostí (u nového domu kolaudačním rozhodnutím, příp. kupní smlouvou). Doklad nesmí být starší než 2 měsíce.

 Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč (za osobu).  Děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

 Více informací o hlášení trvalého pobytu se dozvíte na Portálu veřejné správy viz http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/15204?PRVEK_ID=43.

Přihlašování k trvalému pobytu a rušení trvalého pobytu dle správního řádu provádí: Magdaléna Prosecká

» OVĚŘENÍ PODPISU A KOPIE LISTIN:

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

 listina, na níž má být podpis ověřen

 průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30,- Kč za každý ověřený podpis. Ověření se provádí v kanceláří obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně. Ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů je možno požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti. K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba :

 originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody

 opis nebo kopie této listiny (kopie se zhotovují na obecním úřadě)

Poplatek činí 30,- Kč za každou i započatou stránku originálu.

Úřad vidimaci NEPROVEDE (§ 9 zákona o ověřování):

 je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;

 je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;

 je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

 jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost;  jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,

 není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Úřad legalizaci NEPROVEDE (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování)

 jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

 je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo

 jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;

 je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Legalizaci může za příslušný orgán provádět pouze osoba, která splňuje kvalifikační podmínky určené zákonem. Těmito kvalifikačními podmínkami jsou zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, odborná způsobilost matrikáře nebo složení zkoušky, dle Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

Na obecním úřadě ověřování provádí: Magdaléna prosecká, Pavlína Korbářová

» OVĚŘENÉ VÝSTUPY CZECH POINT

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 katastru nemovitostí,

 obchodního rejstříku

 živnostenského rejstříku

 rejstříku trestů

 výpis z bodového hodnocení řidiče

 výpis z insolventního rejstříku

 autorizované konverze dokumentů.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti. Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ:

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:

• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:

• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví, postačí i číslo pozemku

Kolik to bude stát:

• 100,-Kč za 1. stránku, 10 Kč za každou další stránku Upozornění:

• Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:

• Výpis z rejstříku trestů

• Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká.

Co potřebujete s sebou:

• Musíte předložit platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:

• 100,-Kč

3. Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:

• Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• 50,- Kč za stránku

4. Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:

• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:

• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

• Kč 50,-Kč za stránku

5. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete:

• Úplný výpis z bodového hodnocení řidiče

Co potřebujete s sebou:

• Platný průkaz totožnosti

Kolik to bude stát:

• 100,- Kč

6. Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

• Konverze z listinné do elektronické podoby -zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší.

• Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Vstupní elektronický dokument musí být ve formátu PDF minimální verze 1.3 a vyšší. Autorizovaná konverze na žádost slouží pro širokou veřejnost ke konvertování nejrůznějších dokumentů. Autorizovanou konverzi na žádost provádějí všechna kontaktní místa veřejné správy - Czech POINT . Pro tyto potřeby bylo v systému Czech POINT vytvořeno formulářové rozhraní, pomocí něhož provádí obsluha kontaktního místa autorizovanou konverzi. Dokument, který vznikne autorizovanou konverzí má stejné právní účinky jako ověřená kopie, není však ověřenou kopií (neprošel procesem vidimace). Dokument, který má být převeden do listinné podoby, musí být podepsán platným elektronickým podpisem.

KDE MŮŽETE O VÝSTUPY POŽÁDAT?

• V kanceláři OÚ Věcov v úředních dnech a hodinách Ověřené výstupy na požádání vydá: Pavlína Korbářová Postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě získáte na adrese: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy; postupy jsou rovněž propojeny s adresářem, který obsahuje kontakty na orgány veřejné správy (včetně mapových služeb). V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Věcov jedná a rozhoduje:

» Ústava České republiky

» Listina základních práv a svobod

» zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

» zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

» zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

» zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

» Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

» zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

» zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

» zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

» zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

» zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

» zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

» zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

» zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání » zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

» zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

» zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

» zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

» zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

» zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

» zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

» zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

» zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

» vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

» zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

» zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

» vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

» zákoník práce č. 65/1965 Sb.

» zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

» zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

» zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

» Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

» zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech » zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

» zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

» nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

» zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

» zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

» OZV o poplatku ze vstupného

» OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

» OZV o místním poplatku ze psů » OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity

» OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

» OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

» OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

» Nařízení obce, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Věcov včetně všech místních částí Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2. Vydané právní předpisy

» OZV o poplatku ze vstupného

» OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

» OZV o místním poplatku ze psů

» OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity

» OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

» OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

» OZV o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

» Nařízení obce, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Věcov včetně všech místních částí

Právní předpisy obce jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

      16.1. Vzory licenčních smluv

      16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015