Poplatky 2019

 • 23.01.2019


 • POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – TZV. SKLÁDKOVNÉ

 

 • 420 Kč za rok/osoba trvale bydlící
 • 500 Kč za rok/vlastník nemovitosti

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

 • Umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 • ve výkonu trestu
 • zdržující se nepřetržitě déle jak 12 měsíců mimo území obce (resp. neznámý pobyt)

Úleva ve výši 75% se poskytuje (platba 105,- Kč):

 • dítěti do věku 15 let včetně roku, ve kterém dosáhnou rozhodný věk
 • studentovi pobývajícímu přechodně mimo území obce (internáty, koleje, ubytovny, priváty apod.)
 • vlastníkovi dalšího domu, který je již poplatníkem dle č. 2 odst. 1 písm. a).

Úleva ve výši 50 % se poskytuje (platba 210,- Kč):

 • studentovi dojíždějícímu denně za studiem mimo území obce
 • osobě nad 70 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhne

 

Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejpozdější termín pro platbu poplatku je 31. 12. daného roku!!! 

 

UPOZORNĚNÍ:

POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ MUSÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE VĚCOVĚ ZAPLATIT KAŽDÝ OBČAN, KTERÝ JE ZDE PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU, I KDYŽ ZDE TRVALE NEPOBÝVÁ – POPLATEK JE STRIKTNĚ VÁZÁN MÍSTEM TRVALÉHO POBYTU A OSVOBOZENÍ OD POPLATKU Z TOHOTO DŮVODU NENÍ MOŽNÉ. TOTO SE TÝKÁ I OBČANŮ, KTEŘÍ POBÝVAJÍ V ZAHRANIČÍ NEBO BYDLÍ DLOUHODOBĚ JINDE A JEJICH BYDLIŠTĚ JE ZNÁMO.

 

 • Poplatek za psa

            Poplatek platí držitel psa a to ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa je  poplatek 150 Kč. Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského důchodu, poplatek činí 50 Kč / pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa.

 

 • Vodné, stočné

            Výše platby za vodné a stočné za druhé pololetí roku 2018 si můžete zjistit na obecním úřadě  tel. 732 167 728 nebo emailem obu.vecov@tiscali.cz.

 

 • Nájem z pozemků a veřejných prostranství

            Poplatky za nájem pozemků a za užívání veřejných prostranství je možné hradit již nyní v kanceláři obecního úřadu. Minimální platba za pronájem je stanovena na částku 100,- Kč.

 

Poplatky lze hradit:

 • hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt)
 • bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:

 

 • variabilní symboly:

Věcov                          1 + vaše číslo popisné

Míchov                        2 + vaše číslo popisné

Jim. Pavlovice             3 + vaše číslo popisné

Odranec                      4 + vaše číslo popisné

Rož. Paseky                5 + vaše číslo popisné

Koníkov                       6 + vaše číslo popisné

 

 • specifické symboly:

skládkovné                             10

vodné, stočné                        11

poplatek pes                          12

nájemné pozemky                 13

 

 

 

 

 • Zasílání Zpravodaje, hlášení místního rozhlasu, výše poplatků apod. na email

 Pokud máte zájem o zasílání Zpravodaje, hlášení obecního rozhlasu nebo výše poplatků apod. na Vaši emailovou adresu, pošlete z emailové schránky, kam chcete toto posílat vaše jméno a příjmení na adresu obu.vecov@tiscali.cz.

Zpět na přehled novinek