2020:

VĚCOV - SOCIÁLNÍ BYTY JIMRAMOVSKÉ PAVLOVICE

Projekt VĚCOV – SOCIÁLNÍ BYTY JIMRAMOVSKÉ PAVLOVICE je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008756
Celková výše podpory z EU: 6 922 007,21 Kč

Cílem projektu je zřízení pěti sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi pomocí vestavby bytů do podkroví společenského domu v obci Věcov. Díky tomu bude poskytnuto bydlení v přijatelných nákladech na nájemné max. třinácti osobám, které aktuálně nemají vlastní bydlení a ani si jej dlouhodobě nemohou dovolit.

Specifickými cíli projektu jsou:
zajištění kvalitního a dostupného sociální bydlení pro osoby v bytové nouzi,
nastavení rovných příležitostí pro osoby v bytové nouzi,
integrace cílových skupin do společnosti,
poskytnutí sociální práce cílové skupině,
nabídka pracovního využití a trávení volného času cílové skupině,
snížení ekonomického zatížení rozpočtu osob v bytové nouzi,
zajištění řádného vývinu dětí rodičů, kteří se ocitli v bytové nouzi,
navýšení kapacity v oblasti sociálního bydlení v obci Věcov,
sekundární péče o osoby v bytové nouzi - provedení problematikou ekonomického osamostatnění a zapojení se do společenského dění.

Výsledkem projektu je zřízení pěti sociálních bytů v obci Věcov pro 13 osob v bytové nouzi. Díky této aktivitě bude naplněn specifický cíl 2.1 Integrovaného regionálního operačního programu, osoby budou podpořeny v sociálním začleňování. 
 

 

 

 

2018:

POŘÍZENÍ ŠTĚPKOVAČE, KOMPOSTÉRŮ A KONTEJNERU NA TEXTIL PRO OBEC VĚCOV

Předmětem podpory je zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který vzniká na území obce Věcov. Jde zejména o bioodopad z údržby zahrad místních obyvatel, tzv. zahradní odpad a odpad ze soukromých zahrad. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 122,74 t/rok.